Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) Predávajúceho VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, so sídlom Hlavná 941,981 01 Hnúšťa, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12538/S, a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť spoločnosti VERSACO s. r. o. potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.      

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania Predávajúcim Kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je  Kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od Predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

II. Prevzatie tovaru Kupujúcim

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Po prevzatí tovaru Kupujúci tovar prehliadne a bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho o zistených nedostatkoch.

III. Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez vád. To znamená, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, t. j. 24 mesiacov (ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci).

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci Kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:              

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo Predávajúcim určené,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • úpravou tovaru zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

IV. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu nasledovne:

 • vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: eshop@carstore.sk
 • spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: eshop@carstore.sk
 • osobným uplatnením reklamácie na adrese VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu.

Pri uplatnení reklamácie Kupujúci pošle alebo osobne odovzdá na vyššie uvedenej adrese vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie spolu s chybným tovarom, ako aj daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru.

Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:

 • identifikáciu Kupujúceho,
 • číslo faktúry,
 • popis tovaru, ktorý si Kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis Kupujúceho.

Pokiaľ Kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý posiela na reklamáciu, aj požadované doklady, Predávajúci vyzve Kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane neúspešná, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Pri spätnom posielaní tovaru je potrebné tovar zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu, pretože poškodenie môže mať za následok neuznanie reklamácie.

V. Nároky z uplatnenej reklamácie

Za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim zodpovedá Predávajúci. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:

 • ihneď,
 • v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 • v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

VII. Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a je platný a účinný od 01.10.2019.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE: