Pravidlá súťaže na Facebooku

Súťaž o balík produktov na jarné upratovanie

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: VERSACO s. r. o.
Sídlo: Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa
IČO: 36 726 231
DIČ: 2022306781
IČ DPH: SK2022306781
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12538/S

Účel konania súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a e-shopu organizátora súťaže a jeho výrobkov.

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 18.03.2021 do 30.03.2021. V tomto termíne je možné sa prihlásiť do súťaže.

Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom fanúšikovskej stránky na Facebooku a webstránky www.carstore.sk.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá má trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Priebeh súťaže

Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nákupom na webstránke www.carstore.sk v minimálnej hodnote 25 EUR

Každý účastník súťaže sa môže zapojiť iba jedenkrát.

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní vyššie uvedené podmienky súťaže.

Výherca súťaže „Balík produktov na jarné upratovanie“ bude jeden.

Výherca bude vyžrebovaný pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže príspevku v sídle organizátora, pričom výsledok bude zverejnený nasledujúci deň po ukončení súťaže.

Výhra a jej odovzdanie

Predmetom výhry je balík produktov na jarné upratovanie v hodnote 20Eur.

Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený v deň žrebovania emailom aj formou komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok na FB stránke. 

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prostredníctvom e-mailu.

Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže do 14 dní od ukončenia súťaže.

Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

Osobitné ustanovenia

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke carstore.sk alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke carstore.sk.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke carstore.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu eshop@carstore.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti VERSACO s. r. o., IČO 36 726 231, so sídlom Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa.

Práva účastníka súťaže, teda dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo:

– od organizátora súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

– požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

– požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.carstore.sk a uložené u organizátora súťaže.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora súťaže.

V Hnúšti dňa 18/3/2021