PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. ÚVOD

Vážime si Vaše súkromie a pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných údajov dodržiavame príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Získavame a používame iba Vaše osobné údaje, ktoré skutočne potrebujeme a používame ich výlučne z oprávnených dôvodov, ktoré môžete očakávať alebo Vám vysvetlíme v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“). Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary, ktoré ponúkame a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s nami. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s nami a/alebo nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať našej obchodnej činnosti, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť
  VERSACO s. r. o. so sídlom Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 726 231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12538/S (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť:
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese eshop@carstore.sk,
  • telefonicky na čísle +421 915 398 560,
  • klasickou poštou na našu adresu VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa.
 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva.
 3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

III. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky, sú predovšetkým uvedené:
  • na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli,
  • vo vyplnenom formulári na webovej stránke,
  • v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie,
  • alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie Vašej objednávky.
 2. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé – údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

IV. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,…), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 1. Zo strany Prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas tým, že používate webové stránky prevádzkovateľa (www.carstore.sk) alebo ste klikli na súhlas na webových stránkach prevádzkovateľa (www.carstore.sk).
 2. Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať:
  • elektronickou poštou na adresu eshop@carstore,sk
  • písomne na adresu VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa,
  • osobne,

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

 1. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, auditorské, účtovné a právne služby.
 1. Všetky údaje týkajúce sa plnenia zmluvy a fakturácií medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou spracováva externá účtovná firma KK – ECONOMIC s. r. o so sídlom Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika.
 2. Tvorcom a správcom nášho e-shopu je spoločnosť TOYBOX Marketing s. r. o. so sídlom Martina Granca 3547/5 841 02 Bratislava, Slovenská republika, ktorá má vďaka prístupom do administratívneho rozhrania prístup aj k Vašim osobným údajom, aj keď s nimi nebude pracovať.
 3. Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem iného naši zamestnanci, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom plnenia zmluvy a fakturácie.
 4. Keď ako návštevník webu zanecháte na stránke komentár, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež Vašu IP adresu a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z Vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení Vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom Vášho komentára.

VII. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochrana heslom, šifrovanie údajov na cloudových úložiskách a ochrana antivírovým, anti-phishingovým a antimalware programom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. COOKIES

 1. Ak pridáte komentár na našom e-shope, môžete súhlasiť s uložením Vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre Vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať Vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
 2. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
 3. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili Vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z Vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s Pravidlami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo podpisom súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s Pravidlami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Pravidiel ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetových stránke carstore.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2019.