Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VERSACO s. r. o.

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť VERSACO s. r. o. so sídlom Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 726 231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12538/S (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje Predávajúceho:   

VERSACO s. r. o.
Hlavná 941
981 01 Hnúšťa

Slovenská republika
IČO: 36 726 231
DIČ: 2022306781
IČ DPH: SK2022306781
E-mail: eshop@carstore.sk
Telefón: +421 915 398 560

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
fax č.:  048/ 4124 693
e-mail: bb@soi.sk

Kupujúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa ( zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Pravidlá ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Všeobecné obchodné podmienky vo forme odkazu dostane Kupujúci v rámci potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci e-mailu na zadanú e-mailovú adresu. Faktúra slúži aj ako dodací list.

II. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva preňho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu bude po vytvorení objednávky v e-shope automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Ak Predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to napríklad z dôvodov, že tovar sa už nevyrába, alebo nie je dostupný, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom Kupujúcemu pošle e-mail, resp. sa s Kupujúcim dohodne na riešení. Taktiež má Predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ Kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania Kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak Kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu Predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, pričom o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je spoločnosť VERSACO s. r. o. oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

III. Kúpna zmluva

     III.I. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je Kupujúci spotrebiteľ, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný.

V informačnom e-maile Kupujúci nájde taktiež Všeobecné obchodné podmienky vrátane Reklamačného poriadku a Pravidiel ochrany osobných údajov. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pre výnimky z tohto postupu pozri článok II. Objednávanie.

Ak je Kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. X. Odstúpenie od zmluvy vrátiť.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu desiatich rokov podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto Všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na jednotlivých portáloch Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

     III.II. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatím na mieste ním určenom.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec pre prepravu.

IV. Ceny

Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú zmluvné. V e-shope sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar spoločnosť VERSACO s. r. o. ponúkla bez zohľadnenia celkových množstevných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

V. Prevádzková doba

Objednávky prostredníctvom internetového obchodu a e-mailu Predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Telefonicky v pracovné dni od 7:30 – 16:00.

Osobný odber je možný v spoločnosti VERSACO s. r. o. v Hnúšti v nasledujúcej dobe:

Po – Pia:  7:30 – 16:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas dní pracovného pokoja a celozávodnej dovolenky budú zákazníci informovaní prostredníctvom e-shopu.

VI. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere v spoločnosti VERSACO s. r. o.,
 • platba vopred bankovým prevodom na účet,
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere v niektorom z výdajných miest Packety,
 • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 • platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

Tovar zostáva až do zaplatenia celkovej sumy a prevzatia tovaru Kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody prechádza na vec prevzatím tovaru Kupujúcim.

Kupujúci je povinný si pred odoslaním objednávky skontrolovať správnosť údajov. Po odoslaní objednávky fakturačné údaje Kupujúceho je možné zmeniť len po vzájomnej dohode s Predávajúcim.

Pri platbe vopred bankovým prevodom Kupujúci zašle celkovú sumu nákupu vrátane prepravy na účet Predávajúceho IBAN: SK1609000000005163558714. Ako variabilný symbol uvedie Kupujúci číslo objednávky. Tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. 

VII. Dodacie podmienky

     VII.I.  Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania v rámci Slovenskej republiky:

 • osobný odber v spoločnosti VERSACO s. r. o.,
 • zasielanie prepravnou službou DPD priamo na adresu,
 • zasielanie prostredníctvom Packety na niektoré z výdajných miest Packety
Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania v rámci Českej republiky:
 • zasielanie prostredníctvom Packety na niektoré z výdajných miest Packety v rámci Českej republiky
Tovar objednaný do 13:00 hod. pracovného dňa, odosielame spravidla ešte v ten istý pracovný deň. Objednávky prijaté po 13:00 hod. pracovného dňa odosielame nasledujúci deň. Víkendové objednávky odosielame v pondelok nasledujúci po víkende. Pri platbe prevodom na účet bude tovar expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. 
 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému VERSACO s. r. o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

     VII.II. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže VERSACO s. r. o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou na zastupovanie tovaru. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže VERSACO s. r. o. odmietnuť tovar vydať.

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu eshop@carstore.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

     VII.III. Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej spoločnosťou VERSACO s. r. o., je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené spoločnosťou VERSACO s. r. o. výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

VIII. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: Zásady ochrany osobných údajov

IX. Reklamačný poriadok

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom
Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 a nasl. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Ak chce spotrebiteľ toto právo na odstúpenie od zmluvy využiť, je povinný:

 • osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, alebo
 • odstúpenie od zmluvy zaslať poštou najneskôr v posledný deň lehoty na adresu: VERSACO s. r. o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, alebo
 • odstúpenie od zmluvy zaslať najneskôr v posledný deň lehoty na e-mailovú adresu: eshop@carstore.sk.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Kupujúcemu sa odporúča, aby si vyhotovil kópiu faktúry pre vlastnú potrebu a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

XI. Alternatívne riešenie sporov

Ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, má právo požiadať Predávajúceho o nápravu. Ak Predávajúci nevyhovie žiadosti o nápravu do 30 dní, môže Kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na tomto linku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Pravidlá ochrany osobných údajov aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok, Reklamačného poriadku alebo Pravidiel ochrany osobných údajov, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok a Pravidlá ochrany osobných údajov

Odoslaním objednávky si Kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky, Pravidlá ochrany osobných údajov a Reklamačný poriadok a súhlasí s ich znením.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu Kupujúcim a takisto sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.10.2019.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE: